Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) jest podstawową i międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. Powstał jako zespół badawczy stawiający sobie za cel szeroko zakrojone, pogłębione badania nad współczesnymi migracjami międzynarodowymi analizowanymi w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce i w Europie.

Tworzy go interdyscyplinarna grupa kilkudziesięciu badaczy skupiająca przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, w tym: nauk socjologicznych, ekonomii, psychologii, nauk o polityce i administracji, nauk prawnych, geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk o kulturze i religii, których działalność badawcza koncentruje się na szeroko rozumianej analizie zjawisk migracyjnych. W wymiarze geograficznym działania naukowe badaczy związanych z Ośrodkiem koncentrują się na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym naciskiem na odpływ migrantów z Polski i napływ cudzoziemców do naszego kraju. W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej w 2018 roku Ośrodek otrzymał kategorię A+.

Działania naukowo-badawcze były głównym celem od początku istnienia Ośrodka. OBM realizował projekty badawcze o różnej skali i zasięgu, finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych. W 2021 roku w OBM realizowano 28 projektów badawczych. Ponad połowa z nich (16) jest finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (w tym jeden z Mechanizmu Finansowego EOG i jeden w schemacie polsko-litewskim Daina). Instytucje finansujące lub wdrażające pozostałe projekty to: Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Fundacja Konrada Adenauera, IDUB.

Karolina Sobczak-Szelc

Jest badaczem w Ośrodku Badań nad Migracjami oraz w Centrum CASPAR na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW obroniła pracę doktorską pt. Migracje ludności południowego Maroka a zmiany środowiska przyrodniczego". W 2009 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu gospodarki przestrzennej, zaś w 2006 r. z wyróżnieniem uzyskała dyplom magistra w dziedzinie geografii fizycznej. Oba na Uniwersytecie Warszawskim. W badaniach łączy geografię fizyczną, społeczną, rozwój przestrzenny i socjologię, aby badać zależności między działalnością człowieka, zmianami środowiska przyrodniczego i migracjami, w szczególności z krajów Afryki Północnej. Jej wiedzę na ten temat wspierają liczne badania realizowane w tym regionie, w szczególności w Maroku, Tunezji i Egipcie. Brała również udział w projekcie realizowanym w ramach programu Polska pomoc pt. „Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (południowe Maroko)”. Obecnie koordynuje prace zespołu w ramach projektu ARICA A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data finansowanego w ramach konkursu POLNOR 2019. Jest również członkiem zespołu w ramach projektu FUME – Future Migration Scenarios for Europe (2020-2022), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. W latach 2017-2021 kierowała zespołem w ramach projektu RESPOND Wielopoziomowe zarządzanie migracją masową w Europie i jej sąsiedztwie, finansowanego ze środków Horyzont 2020.

Jej główne zainteresowania badawcze obejmują studia nad migracjami przymusowymi, integrację migrantów przymusowych, migracje środowiskowe oraz strategie adaptacji do zmian i ograniczeń środowiskowych. Członkini IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe), IASFM (International Association for the Study of Forced Migration), PERN (Population-Environment Research Network) oraz EuroMedMig (Euro-Mediterranean Research Network on Migration). Zainteresowania naukowe dotyczą m.in. migracji przymusowych; migracji środowiskowych; strategii adaptacyjnych do zmian i ograniczeń ze strony środowiska przyrodniczego oraz integracji migrantów przymusowych, w szczególności z regionu MENA.
team dominik wach

Dominik Wach

Doktorant, politolog specjalizujący się w zagadnieniach migracji, integracji i spraw bliskowschodnich, od ponad 10 lat zawodowo związany z integracją uchodźców. Były koordynator z ramienia Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Warszawskiego testowego projektu InTEgracji cudzoziemców z uwzględnieniem potrzeb rynKu pracy (WITEK)”. Był członkiem zespołu naukowego w projekcie „IMINTEG – w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną”. Były obserwator praw człowieka na Zachodnim Brzegu Jordanu (OPT) i pracownik humanitarny w Jordanii. Obecnie pracuje przy projektach: „Cudzoziemcy - Warszawiacy. Diagnoza i rekomendacje działań integracyjnych” oraz „ARICA. Wielowymiarowa analiza obszarów obozów dla uchodźców / przesiedleńców na podstawie danych satelitarnych HR / VHR ”.

Magdalena Chułek

Badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz asystentka w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego. Antropolożka z doświadczeniem w projektowaniu, organizacji i prowadzeniu badań jakościowych. Realizowała projekty w Polsce, Sudanie i Wielkiej Brytanii. W 2012 roku uzyskała finansowanie Narodowego Centrum Nauki na autorski projekt badawczy „Pomoc w slumsach Afryki - lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho”, który umożliwił jej przeprowadzenie długotrwałych badań terenowych w Kenii. Stosując metodę obserwacji uczestniczącej w drodze wielomiesięcznego zamieszkiwania wśród badanej społeczności w tzw. slumsach zajmowała się społeczno-kulturowym procesem wytwarzania tych miejsc. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują migracje przymusowe; migracje środowiskowe oraz strategie adaptacyjne do zmian środowiska przyrodniczego w szczególności w obozach dla uchodźców.