ARICA
A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data

POLNOR2019 polsko-norweski projekt badawczy finansowany w ramach Funduszy Norweskich (program „Badania Stosowane”)

ARICA
A multi-directional analysis of refugee/IDP camp areas based on HR/VHR satellite data

POLNOR2019 polsko-norweski projekt badawczy finansowany w ramach Funduszy Norweskich (program „Badania Stosowane”)

Cele projektu

Monitoring i analiza nie tylko obozów, ale także otaczającego je środowiska…

Analiza i prezentacja interakcji między mieszkańcami obozów a środowiskiem
Analiza i zrozumienie społeczno-ekonomicznych czynników oddziałujących na środowisko
Prezentacja wartości dodanej jaką dostarcza analiza danych teledetekcyjnych w monitorowaniu i zarządzaniu niedostępnymi obszarami
Opracowanie społeczno-środowiskowego systemu informacyjnego o obozach dla uchodźców /przesiedleńców, w formie platformy mapowej

Zarówno katastrofy naturalne, jak i humanitarne powodują masowe przesiedlenia dotkniętej nimi ludności. Problem ciągłego wzrostu liczby uchodźców i przesiedleńców na świecie budzi duże zainteresowanie interesariuszy i decydentów, w tym reagowania kryzysowego Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i pozarządowych organizacji pomocowych.

Zarys przebiegu prac

Projekt realizowany jest w 2 wymiarach: pierwszy to nauki społeczne oparte na wywiadach z osobami z badanych obszarów, drugi to analizy geoprzestrzenne oparte wykorzystaniu wysokorozdzielczych danych satelitarnych.

 

 


Analizy geoprzestrzenne

 

Typy danych:

 • Dane satelitarne VHR
 • Dane satelitarne HR (optyczne i radarowe)
 • Dane pozyskiwane naziemnie

Przy pomocy badań środowiskowych opracowane zostaną zachodzące zmiany i analiza trendów, w oparciu o wieloźródłową analizę geoprzestrzenną, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wyodrębnienia terenu obozu i oszacowania obłożenia przestrzennego (część formalna i nieformalna);
 • Wyodrębnienia pojedynczych gospodarstw w obozie (ocena populacji, opis przestrzenny);
 • Wyodrębnienia terenów mieszkalnych i/lub sieci transportowej;
 • Mapowania wód podziemnych i powierzchniowych;
 • Mapowania roślinności leśnej i drzewiastej, obszarów uprawnych i innych rodzajów użytkowania gruntów.

Analizy społeczno-geograficzne - perspektywa mieszkańców

CEL

Przeanalizować geoprzestrzennie zmiany w różnych formach obozów dla uchodźców i przesiedleńców uciekających ze stref wojennych, od tragicznych warunków społeczno-ekonomicznych lub katastrof naturalnych. Te formy osadnictwa (zarówno formalne, jak i nieformalne obozy) zostaną zbadane na dwóch przykładach: Mtendeli (Tanzania) i obozie dla uchodźców Kutupalong (Cox Bazar Bangladesz). 

Przyjęto podejście społeczno-geograficzne, które bada wzajemne relacje między środowiskiem naturalnym, a działalnością człowieka, z perspektywy mieszkańca.

Cele szczegółowe:

 1. Zdiagnozować wzajemne relacje obozu dla uchodźców/przesiedleńców ze środowiskiem naturalnym, uwzględniając jego wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe na trzech etapach:
  • Założenie obozu; 
  • Rozwój;
  • Relokacja, restrukturyzacja, legalizacja lub zamknięcie. 
 2. Dostarczanie zaleceń społeczno-geograficznych, dotyczących wdrażania dobrych praktyk w zarządzaniu obozem w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, z perspektywy osób z wewnątrz.

Pytania badawcze:

Etap 1: Jak wytyczono granice obozu? Jak przebiegało wstępne przygotowanie przestrzeni życiowej w obozie? W jaki sposób przybywający uchodźcy/przesiedleńcy zaadaptowali otaczające obóz środowisko by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe? (analiza retrospektywna).

Etap 2: W jaki sposób zaadaptowano środowisko naturalne w obozie, w tym: jak mieszkańcy pozyskują pożywienie, wodę i energię, jak administrują obozem?   

Etap 3: Jakie są warunki, które spowodują, że osiągnięty zostanie poziom krytyczny możliwości środowiskowych osady, w tym: określenie limitu rozrastania się obozu, podejmowanie decyzji o przeniesieniu, restrukturyzacji, legalizacji lub trwałym zamknięciu oraz strategie rekultywacji środowiska naturalnego po zamknięciu obozu?

Analiza oparta na lokalnych wywiadach 

 • poziom mikro: wywiady z około 30 uchodźcami/przesiedleńcami (15 wywiadów na obóz). W zależności od zapotrzebowania można także przeprowadzić wywiady grupowe z uchodźcami/przesiedleńcami;
 • poziom mezo: około 20 wywiadów (10 wywiadów na obóz) z osobami dysponującymi kluczową wiedzą (np. władzami lokalnymi, podmiotami niepaństwowymi, organizacjami pozarządowymi). 

Przewidywana jest możliwość przeprowadzenia wideo-rozmów, w zależności od dostępności rozmówców i wymaganych środków bezpieczeństwa;


Analizy mieszane

Zobrazowanie historii obozu oraz otaczającego go środowiska:

 • Monitorowanie i pomiar eko-usług oraz zachodzącej degradacji środowiska, wynikającej z potrzeb żywieniowych, surowcowych i energetycznych: opału, wody, roślin, upraw.
 • Monitoring i pomiar eko-usług w zakresie ochrony przed zagrożeniami naturalnymi.
 • Modelowanie i prognozowanie zmian środowiskowych, w tym spowodowanych niezrównoważonym użytkowaniem ekosystemów, z naciskiem na usługi zaopatrzeniowe i regulacyjne.
 • Statystyki, np. procentowe pokrycie terenu.
 • Analiza opisowa, uzupełniona wszechstronnymi i niezależnymi społeczno-geograficznymi badaniami opisowymi i terenowymi.

Platforma mapowa

Wyniki projektu zostaną opublikowane na “Platformie mapowej” zawierającej zarówno informacje geoprzestrzenne jak również raporty informacyjne oraz dane opisowe.

Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian środowiskowych zachodzących na terenach obozów, ich wpływu na mieszkańców obozów i ich przyczynach, jak również o pomocy humanitarnej udzielanej mieszkańcom na ich drodze do samodzielności.

 

Badane obszary

Typy obozów:

 • Obozy zniszczone bądź zamknięte
 • Istniejące obozy:
  • w obszarach zamieszkanych:
   • niedaleko miast lub wsi,
   • przylegające do miast lub wsi
  • W obszarach niezamieszkanych (regiony peryferyjne)
 • Obozy w obszarze zagrożenia katastrofą naturalną, np. obóz dotknięty powodzią

Zamierzone rezultaty

Główną osią projektu ARICA będzie platforma mapowa. Wyniki projektu będą dostępne dla studentów, badaczy i interesariuszy jako punkt odniesienia dla wszelkich działań związanych z interakcją mieszkańców obozu dla uchodźców/przesiedleńców z dokumentacją środowiskową.

Dodatkowym celem ARICA jest stworzenie stabilnej i trwałej sieci interesariuszy, organizacji rządowych i pozarządowych, które będą działać na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym.

Sektory, w których rezultaty projektu mogą być przydatne: pomoc humanitarna, bezpieczeństwo żywnościowe - monitorowanie zaopatrzenia w żywność i czystą wodę, zarządzanie istniejącymi obozami, planowanie obozów, monitorowanie zagrożeń naturalnych w otoczeniu obozów oraz regulacje dotyczące rekultywacji.

Kontakt

Koordynator projektu i kierownik zespołu analiz geoprzestrzennych:

dr Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska, CBK PAN
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik zespołu analiz społeczno-geograficznych:

dr Karolina Sobczak-Szelc, Ośrodek Badań nad Migracjami UW
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik zespołu ds. rozwoju platformy mapowej:

Daniel Starczewski, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.