Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska.

Od ponad 25 lat realizuje w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje proekologiczne postawy w społeczeństwie i odpowiedzialność za środowisko w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem jednostek administracji publicznej, władz samorządowych, podmiotów oświatowych oraz firm realizujących politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Daniel Starczewski

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w kartografii i systemach informacji geograficznej (GIS). W Centrum UNEP/GRID-Warszawa pracuje od 2011 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu systemów i aplikacji GIS a także modelowaniu UML (w zakresie schematów aplikacyjnych oraz baz danych przestrzennych). Odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie bazami danych przestrzennych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie Dyrektywy INSPIRE (specyfikacje danych, regulacje krajowe) oraz norm ISO serii 19100.

Maria Andrzejewska

Ukończyła Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra geografii w zakresie kartografii. W trakcie pracy zawodowej w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Instytucie Geodezji i Kartografii, doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pozyskiwania i analizy informacji o środowisku. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana jest od 1992 roku. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum.

Maria Andrzejewska realizowała szereg projektów badawczych w tematyce środowiskowej z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych i teledetekcyjnych, wizualizacji danych przestrzennych. Brała również aktywny udział w opracowywaniu raportów środowiskowych, wdrażaniu technologii ICT w edukacji ekologicznej jak również realizacji elementów partycypacji społecznej w zarządzaniu środowiskiem oraz opracowywaniu standardów technicznych w planowaniu przestrzennym.

Jest ekspertem w dziedzinie planowania przestrzennego, reprezentującym Polskę w unijnych pracach nad specyfikacją danych INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne. Maria Andrzejewska jest również ekspertem UNEP GEO-6, uczestniczącym w pracach Grupy Roboczej ds. Metodologii Oceny, Danych i Informacji. Wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa była trzykrotnie nagradzana, w tym Nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna), a także Studia Podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu. Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2008 roku. Kieruje działaniami w zakresie edukacji przyrodniczej, środowiskowej i geoinformacyjnej.

Posiada doświadczenie w opracowywaniu programów edukacyjnych oraz realizacji działań szkoleniowych mających na celu promocję wykorzystania danych i technologii przestrzennych w zakresie zarządzania środowiskiem. Jako Trener i Koordynator Programu GLOBE ściśle współpracuje ze środowiskami szkolnymi, wykazując potencjał badawczy w edukacji szkolnej.

Anna Hołomiej

Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność: geografia ekonomiczna) oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami (Katedra Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej). Ukończyła również studia pedagogiczne, które uprawniają ją do nauczania przedmiotów ścisłych i geografii w szkole podstawowej i średniej.

Z Centrum UNEP/GRID-Warszawa związana od 2013 roku. Przez pierwsze 6 lat realizowała wiele projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji. Jednym z jej zadań było współtworzenie internetowych serwisów tematycznych oraz zarządzanie ich treścią w CMS. Realizując te zadania rozpoczęła swoją przygodę z tematyką Front-endu. Obecnie zajmuje się tworzeniem stron, portali internetowych oraz aplikacji mapowych (HTML, CS, JavaScript, jQuery, PHP, React)