Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)
jest wiodącą polską instytucją w dziedzinie badań kosmicznych i ich zastosowań w naukach geologicznych i rozwoju technologii. Powstało w 1977 r. jako instytut badawczy, którego działalność ukierunkowana jest na badania przestrzeni kosmicznej, Układu Słonecznego i obserwacji Ziemi (EO) z wykorzystaniem technik kosmicznych i satelitarnych.

CBK PAN brał udział w licznych misjach kosmicznych i programach Unii Europejskiej (UE). Instytut współpracuje z ponad 100 instytucjami naukowymi z całego świata. Obecnie CBK PAN zatrudnia około 200 osób, w tym pracowników naukowych i administracyjnych. W ciągu ostatnich 5 lat naukowcy CBK PAN opracowali ponad 210 projektów i opublikowali około 350 prac w czasopismach naukowych. Zespół Obserwacji Ziemi (ZOZ) zajmuje się przetwarzaniem obrazów satelitarnych i tworzeniem aplikacji GIS. W ramach działalności tego zespołu zostały zrealizowane liczne projekty dotyczące analizy i klasyfikacji obrazów optycznych i radarowych, finansowane ze źródeł krajowych, UE i ESA. Główne tematy działalności obejmują klasyfikację pokrycia/użytkowania terenu oraz detekcję zmian, rozwój algorytmów z wykorzystaniem danych wieloźródłowych, np. automatyczna detekcja zmian na obszarach miejskich i podmiejskich, automatyczne wykrywanie obiektów, rozwój nowych deskryptorów pokrycia terenu, ocena zagrożeń naturalnych (pożary lasów i powodzie) oraz badania klimatologiczne skupiające się na monitoringu chmur i śniegu. Ponadto, ZOZ posiada doświadczenie w kontroli i zapewnieniu jakości, oraz w walidacji produktów geoprzestrzennych opartych na EO i GIS tworzonych projektach międzynarodowych.

Małgorzata Jenerowicz-Sanikowska

Mgr inż., 2007. Doktor, 2016. Jej rozprawa doktorska bada automatyczną ekstrakcję obiektów (w tym mieszkań uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych - IDP) w oparciu o operatory morfologii matematycznej i wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych VHR. Obecnie specjalista badacz w dziedzinie geoinformatyki w Zakładzie Obserwacji Ziemi CBK PAN. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w projektach Copernicus/GMES i ESA. Opracowała operacyjne narzędzia Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) wykorzystywane jako zewnętrzne wsparcie monitoringu granic w projektach LIMES i G-MOSAIC. Kontynuowała analizę związaną z bezpieczeństwem w ramach projektu BRIDGES. Posiada duże doświadczenie w walidacji i ocenie dokładności produktów opartych na danych Obserwacji Ziemi (EO), rozwijając metodologię weryfikacji w projektach G-NEXT, G-SEXTNANT, Sentinel-2 Global Land Cover Project (S2GLC) i BAMS-Mazovia (Built-up Areas Monitoring Service for Mazovia). Uczestniczyła w działaniach realizowanych w ramach projektów ESA, badając zastosowania morfologii matematycznej w procesie wykrywania cech na danych satelitarnych, wspierając opracowanie automatycznej metody klasyfikacji wybranych typów upraw (ACCESS-4FI, nr:4000126338/19/NL/Cbi/md). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w badaniach związanych z tematyką obozów uchodźców oraz osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) pod kątem analiz geoprzestrzennych, rozpoczęte w 2010 roku jako czasowy asystent naukowy we Wspólnym Centrum Badawczym KE (JRC EC, 2010/2011), prowadziła badania związane z uchodźcami/IDP we współpracy ze Światowym Programem Żywnościowym (WFP). W 2016 roku kierowała projektem ADEMOS w ramach programu finansowanego ze środków krajowych: Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, opracowała ulepszoną zautomatyzowaną procedurę wykrywania i zliczania struktur mieszkalnych uchodźców/IDP we współpracy z JRC EC i WFP (Pol-Nor/210538/109/2015). W latach 2017-2020 na stanowisku Post-doc, zajmowała się porównaniem lokalnego opisu multifraktalnego z działaniem morfologii matematycznej w przetwarzaniu i analizie terenów obozów dla uchodźców/IDP w oparciu o dane satelitarne VHR (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Polsce, OPUS 12, nr:2016/23/B/ST10/01151). Od 2020 r. zajmuje stanowisko kierownicze w projekcie ARICA (Wielokierunkowa analiza obszaru obozów dla uchodźców/osób wewnętrznie przesiedlonych w oparciu o dane satelitarne HR/VHR) programu POLNOR2019 Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (NOR/POLNOR/ARICA/0022/2019-00), przewodnicząc działaniom konsorcjum międzynarodowego. Obecnie starszy pracownik naukowy w Zakładzie Obserwacji Ziemi CBK PAN oraz kierownik projektu badawczego ARICA programu POLNOR2019 Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej (NOR/POLNOR/ARICA/0022/2019-00), finansowanego w ramach programu Norway Grants "Badania stosowane". Jest autorką lub współautorką publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

ORCID ID: 0000-0003-1165-0503

Anna Wawrzaszek

W roku 2009 uzyskała stopień doktora nauk fizycznych, w roku 2020 stopień dra habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Obecnie jest profesorem CBK PAN. A Wawrzaszek ma duże doświadczenie w rozwoju oraz stosowaniu różnego rodzaju metod analiz pomiarów z wielu misji kosmicznych (Helios, ACE, Ulysses, Voyager, Themis) jak również zobrazowań satelitarnych (EROS-A, WorldView-2, GeoEye-1, IKONOS, Pléiades). W szczególności, jej zainteresowania naukowe skupiają się na opisie multifraktalnym i weryfikacji jego użyteczności do przetworzenia i analizy dużych wielowymiarowych zbiorów danych.

A. Wawrzaszek brała udział w wielu projektach, m.in. w7 projektach krajowych finansowanych przez MNiSW lub NCN, projektach w ramach 7 Programu Ramowego UE (ULISSE no 218815, STORM 313038), czy finansowanych przez ESA (4000116953/16/NL/Cbi) i NCBiR (POIR.01.01.01-00-0024/17-00), a związanych z rozwojem technologii kosmicznej. Była również członkiem zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wyniesienie w przestrzeń kosmiczną dwóch pierwszych polskich satelitów naukowych (projekt BRITE-PL, no. 427/FNiTP/78/2010 finansowany przez MNiSW).

Jest autorką/ współautorką ponad 40 artykułów naukowych, 6 referatów zaproszonych, ponad 70 streszczeń konferencyjnych.

ORCID ID: 0000-0001-9946-3547

Ewa Gromny

Uzyskała stopień Mgr inż. W 2015 r. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na kierunku geodezja i kartografia o specjalizacji Fotogrametria Teledetekcja i GIS. Specjalista geoinformatyk w CBK PAN, pracownik Zakładu Obserwacji Ziemi. Posiada doświadczenie w projektach Copernicus, komisji Europejskiej oraz ESA. Uczestniczyła w projekcie Sentinel-2 Global Land Cover (S2GLC), którego celem było opracowanie i ewaluacja metod klasyfikacji zobrazowań Sentinel-2, stworzenie prototypu dla bazy danych pokrycia terenu w skali globalnej oraz ocena możliwości wykorzystania danych Sentinel-2. Podczas rozszerzenia projektu S2GLC uczestniczyła w opracowaniu mapy pokrycia terenu Europy dla 2017r. Brała udział w części projektu Sat4Envi polegającej na opracowaniu algorytmu wykrywania powodzi dla Polski na bazie danych Sentinel-1. Pracuje zarówno z optycznymi zobrazowaniami satelitarnymi jak i ze zdjęciami lotniczymi, w szczególności specjalizując się w przetwarzaniu danych optycznych, klasyfikacji pokrycia terenu oraz wykrywaniem zmian.

ORCID ID: 0000-0003-3065-5203

Sebastian Aleksandrowicz

Dr. inż. (Mgr inż. W 2007 r. Na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktor nauk technicznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2019 r.) Specjalista geoinformatyk w CBK PAN, pracownik Zakładu Obserwacji Ziemi. Odpowiedzialny za rozwój pikselowych i obiektowych metod klasyfikacji obrazów i detekcji zmian, przetwarzania danych satelitarnych, w tym korekcji atmosferycznej i ortorektyfikacji obrazów. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie w projektach Copernicus / GMES, ESA i Narodowego Centrum Nauki. Odpowiada za badania nad wykorzystaniem multifraktali do wykrywania zmian. Był odpowiedzialny za przygotowanie narzędzia do automatycznego globalnego wykrywania obszarów spalonych na obrazach Landsat, Sentinel-2 i MODIS w projekcie AF3. Przygotował narzędzie do wykrywania zmian wykorzystywane w projekcie Geoland2 / SATChMo finansowanym przez UE w ramach programu 7PR. Był odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie procedur walidacji i weryfikacji w G-NEXT i G-SEXTANT (7PR).